บวชชี ลำปาง

 

 

 


       สุภาพสตรีที่ต้องการสร้างบุญสร้างกุศล เป็นการชำระล้างจิตใจให้แช่มชื่นเบิกบาน จึงจำเป็นต้องเตรียมใจของตัวเองให้พร้อม
เพื่อที่ว่าการสละเวลาอันมีค่าเพื่อมารักษาศีล ๘ จะได้ประโยชน์สูงสุด

       สิ่งที่ต้องควบคุมมีสามอย่าง คือ กาย วาจา ใจ ทำให้ดี พูดให้ดี คิดให้ดี การมาประพฤติปฏิบัติย่อมจะได้ชื่อว่าสำเร็จประโยชน์
มีผลทางด้านการพัฒนาทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้น
ชื่อว่าไม่เสียเวลากับการสละเวลา

คำแนะนำ
- ผู้ต้องการบวชชีพราหมณ์ต้องท่องศีล ๘ ให้ได้
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ และทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ศีล ๘ มีความหมายคือ
        สำหรับฝึกตนให้ยิ่งขึ้นไปโดยรักษาในบางโอกาส หรือมีศรัทธาจะรักษาประจำก็ได้ เช่น แม่ชีมักรักษาประจำ หัวข้อเหมือนศีล ๕
แต่เปลี่ยนข้อ ๓ และเติมข้อ ๖-๗-๘ คือ

๑. เว้นจากทำลายชีวิต
๒. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้
๓. เว้นจากประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือเว้นจากร่วมประเวณี
๔. เว้นจากพูดเท็จ
๕. เว้นจากของเมา คือ สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
๖. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือเที่ยงแล้วไป
๗. เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ การทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเคลื่องลูบไล้
ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง
๘. เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่ หรูหราฟุ่มเฟือย

อาราธนาศีล 8
(ถ้าคนเดียวเปลี่ยนจากคำว่า "มะยัง" เป็น "อะหัง" และ "ยาจามะ" เป็น "ยาจามิ")

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ (ว่า 3 ครั้ง)

ข้าแต่ ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอสมาทานศีล 8 พร้อมด้วยไตรสรณคมน์ เพื่อประโยชน์แห่งการรักษา เป็นข้อ ๆ

คำสมาทาน ว่า
๑. ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่า)
๒.อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการลัก ,ฉ้อ ของผู้อื่นด้วยตนเอง และไม่ใช่ให้ผู้อื่นลัก ฉ้อ)
๓.อะพรัหมจริยา เวระมณี สิกฺขาปะทัง สะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากอสัทธรรม กรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์)
๔.มุสาวาทา เวระมณี สิกฺขาปะทัง สะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการพูดเท็จ คำไม่เป็นจริง และคำล่อลวง อำพรางผู้อื่น)
๕.สุราเมรยมชัชะปะมาทัฏฺฐานา เวระมณี สิกฺขาปทัง สะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการดื่มสุรา เมรัย
เครื่องดองของทำใจให้คลั่งไคล้ต่าง ๆ )
๖.วิกาลโภชนา เวระมณี สิกฺขาปทัง สะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล)
๗.นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะทัสสนา มาลาคันธะวิเลปะนะธารณะมัณฑนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมณี สิกฺขาปทัง สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากพูด ฟัง ฟ้อนรำ ขับรอ้งและประโคมเครื่องดนตรีต่าง ๆ และดูการเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศล และทัดทรงตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับและดอกไม้ของหอม เครื่องทาเครื่องย้อม ผัดผิวให้งามต่าง ๆ)
๘.อุจฺจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมณี สิกฺขาปทัง สะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากนั่ง นอน เหนือเตียง ตั่ง มีเท้าสูงเกินประมาณ และที่นั่ง ที่นอนอันสูงใหญ่ ภายในใส่นุ่นและสำลี อาสนะอันวิจิตรไปด้วยลดลายงามด้วยเงินทองต่าง ๆ)

อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (ว่า 3 ครั้ง)

Share |

บวชชี ลำปาง

บวชชี ลำปาง

บวชชี ลำปาง

บวชชี ลำปาง

บวชชี ลำปาง

บวชชี ลำปาง

บวชชี ลำปาง

บวชชี ลำปาง

บวชศีลจาริณี ลำปาง

บวชชี ลำปาง

บวชศีลจาริณี ลำปาง

บวชศีลจาริณี บวชชี ลำปาง

บวชศีลจาริณี บวชชี ลำปาง

บวชชี ลำปาง

บวชชี ลำปาง

บวชชี ลำปาง

บวชศีลจาริณี บวชชี ลำปาง

บวชชีในจังหวัดลำปาง
บวชชีศีล8 ไม่โกนหัว
ระยะสั้น 3,5,7วัน

บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย มีชุดขาวให้ใช้ รับบวชได้ทุกวันตลอดปี

แม่ชีน้อย วัดเกาะ

บวชศีลจาริณี บวชชี ลำปาง บวชศีลจาริณี บวชชี ลำปาง

บวชศีลจาริณี บวชชี ลำปาง บวชศีลจาริณี บวชชี ลำปาง

บวชชีพราหมณ์ ลำปาง บวชศีลจาริณี บวชชี ลำปาง

บวชชีพราหมณ์ ลำปาง บวชชีพราหมณ์ ลำปาง

วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-323426 , 081-6817200 www.watkoh.com
        

การบวช.. บวชศีลจาริณี บวชชี ลำปางบวชศีลจาริณี จังหวัดลำปาง บวชชีพราหมณ์ ภาคเหนือ

โหลดใบสมัครบวช

โหลดคำท่องขอบวช


บวชชีภาคเหนือ บวชชีในลำปาง บวชชีศีล8 บวชชี บวชศีลจาริณี บวชชีพราหมณ์