พิมพ์หน้านี้ | Close Window

เอตทัคคะ ฝ่ายพระภิกษุ

Printed From: วัดเกาะ.คอม
หมวดหมู่: ศาสนบุคคล
ชื่อ บอร์ด: พระอริยสาวก เอตทัคคะ
คำอธิบาย บอร์ด: พระสาวก ผู้เป็นเลิศในด้านใดๆที่พระศาสดาทรงยกย่อง G.
URL: http://www.watkoh.com/kratoo//forum_posts.asp?TID=86
Printed Date: 01 พ.ย. 2014 เวลา 09:57
Software Version: Web Wiz Forums Dhamma - http://www.webwizforums.com


หัวข้อ: เอตทัคคะ ฝ่ายพระภิกษุ
โพสต์โดย: ผู้มาเยือน
หัวข้อ: เอตทัคคะ ฝ่ายพระภิกษุ
วันที่โพสต์: 23 พ.ย. 2006 เวลา 00:27
 1. http://www.84000.org/one/1/01.html - พระอัญญาโกณฑัญญะ เอตทัคคะในทางรัตตัญญู
  ร่วมทำนายพระลักษณะ / ออกบวชติดตามพระสิทธัตถะ / ปัญจวัคคีย์ปลีกตัวหนี /
  ฟังปฐมเทศนา / พระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนา / ได้รับยกย่องทางรัตตัญญู / บั้นปลายชีวิต

 2. http://www.84000.org/one/1/02.html - พระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีบริวารมาก
  บวชเป็นฤาษีชฎิล / ละลัทธิเดิม / ฟังอาทิตตปริยายสูตร / ตามเสด็จโปรดพระเจ้าพิมพิสาร / ได้รับยกย่องในทางผู้มีบริวารมาก

 3. http://www.84000.org/one/1/03.html - พระสารีบุตรเถระ (อัครสาวกฝ่ายขวา) เอตทัคคะในทางผู้มีญญา
  เบื่อโลกจึงออกบวช / ได้รับยกย่องในทางผู้มีปัญญา / ถูกพระภิกษุหนุ่มฟ้อง / เปรียบตนด้วย
  อุปมา ๙ อย่าง / ถูกพราหมณ์ตี / ถูกนันทกยักษ์ทุบ / เป็นต้นแบบการทำสังคายนา / พระธรรม
  เสนาบดีสารีบุตรนิพพาน / เทศน์โปรดโยมแม่แล้วนิพพาน

 4. http://www.84000.org/one/1/04.html - พระมหาโมคคัลลานเถระ (อัครสาวกฝ่ายซ้าย) เอตทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์
  ทรงแสดงอุบายแก้ง่วงแก่พระโมคคัลลานะ / ได้รับยกย่องในทางอิทธิฤทธิ์ / มีความสามารถใน
  ทางอิทธิปาฏิหาริย์ / ทรมานพญานาค / มีอัธยาศัยกว้างขวาง / ถูกโจรทุบ / บุพกรรมของท่าน / กราบทูลลานิพพาน

 5. http://www.84000.org/one/1/05.html - พระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพระธรรมกถึก
  ปฏิบัติอย่างไรสอนอย่างนั้น / สนทนาธรรมกับพระสารีบุตร

 6. http://www.84000.org/one/1/06.html - พระกาฬุทายีเถระ เอตทัคคะในทางผู้นำตระกูลให้เลื่อมใส
  แจ้งข่าวพระบรมศาสดาเสด็จ

 7. http://www.84000.org/one/1/07.html - พระนันทเถระ เอตทัคคะในทางผู้สำรวมอินทรีย์
  อุ้มบาตรตามเสด็จ / จำใจบวช / เปรียบอดีตเจ้าสาวเหมือนลิงแก่ / ได้รับยกย่องเป็นผู้สำรวม
  อินทรีย์

 8. http://www.84000.org/one/1/08.html - พระราหุลเถระ เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา
  ทูลขอทรัพย์สมบัติ / พระราชทานอริยทรัพย์ / พระเจ้าสุทโธทนะทูลขอพร / ได้รับยกย่องเป็นผู้ใคร่การศึกษา / เป็นต้นบัญญัติห้ามภิกษุนอนร่วมกับอนุปสัมบัน

 9. http://www.84000.org/one/1/09.html - พระอุบาลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงพระวินัย
  ขอบวชตามเจ้าศากยะ / ตัดสินคดีภิกษุณีท้อง / ปฐมสังคายนาวิสัชนาพระวินัย

 10. http://www.84000.org/one/1/10.html - พระภัททิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้เกิดในตระกูลสูง
  บวชเพราะเพื่อนชวน / เปล่งอุทานว่า สุขหนอ ๆ

 11. http://www.84000.org/one/1/11.html - พระอนุรุทธเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุญาณ
  พี่ชายชวนบวช / ไม่รู้จักคำว่า “ไม่มี” / เรียนเรื่องการทำนา / ตายดีกว่าถ้าไม่ได้บวช / ให้อุบาลี
  กัลบกบวชก่อน / ได้รับยกย่องผู้มีทิพยจักษุญาน / ปฐมเหตุประเพณีทอดผ้าบังสุกุล-ผ้าป่า /
  พระพุทธองค์ช่วยเย็บจีวร

 12. http://www.84000.org/one/1/12.html - พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร ผู้มีสติ ผู้มีคติ ผู้มีความเพียร และเป็นพุทธอุปัฏฐาก
  ได้รับเลือกเป็นพุทธอุปัฏฐาก / ทูลขอพร ๘ ประการ / พระพุทธองค์ตรัสถามคุณและโทษของ
  พร ๘ ประการ / ยอมสละชีวิตแทนพุทธองค์ / ได้รับยกย่องหลายตำแหน่ง / ปฐมสังคายนารับ
  หน้าที่สำคัญ / นิพพานกลางอากาศ

 13. http://www.84000.org/one/1/13.html - พระโมฆราชเถระ เอตทัคคะในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมอง
  ทดสอบการตรัสรู้ / กราบทูลถามปัญหาเป็นคนที่ ๑๕

 14. http://www.84000.org/one/1/14.html - พระปิณโฎลภารทวาชเถระ เอตทัคคะในทางผู้บันลือสีหนาท
  โทษของการไม่รู้ประมาณในอาหาร / เศรษฐีอยากรู้จักพระอรหันต์ / เดียรถีย์แสดงท่าเหาะ /
  พระปิณโฑลภารทวาชะเหาะขึ้นไปเอาบาตร / ได้รับยกย่องในทางผู้บันลือสีหนาท

 15. http://www.84000.org/one/1/15.html - พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร
  กราบทูลขอแก้ไขพุทธบัญญัติ / ความสามารถพิเศษของท่าน / พระเถระแปลงร่าง/ ได้รับยกย่องในทางอธิบายความย่อให้พิสดาร

 16. http://www.84000.org/one/1/16.html - พระสีวลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก
  พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุอาศัยบุญพระสีวลี / ได้รับยกย่องในทางผู้มีลาภมาก

 17. http://www.84000.org/one/1/17.html - พระโสณกุฏิกัณณเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีวาจาไพเราะ
  อยู่ชนบทบวชพระยาก / เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค / ถวายพระธรรมเทศนา / ได้รับยกย่องในทางผู้มีวาจาไพเราะ

 18. http://www.84000.org/one/1/18.html - พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์
  ปิปผลิมาณพถูกแปลงสาร / สภาพชีวิตครองคู่ / อุปสมบทด้วยวิธีรับโอวาม ๓ ข้อ /
  ได้รับยกย่องในทางผู้ทรงธุดงค์ / ขับไล่นางเทพธิดา / เป็นประธานปฐมสังคายนา /
  สาระสำคัญของปฐมสังคายนา / ชีวิตบั้นปลาย

 19. http://www.84000.org/one/1/19.html - พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย
  ทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม / ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย

 20. http://www.84000.org/one/1/20.html - พระลกุณฏกภัททิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้พูดเสียงไพเราะ
  คนแคระก็บวชได้ / ถูกล้อเลียนว่าเป็นสามเณร / ได้รับยกย่องว่าพูดเสียงไพเราะ

 21. http://www.84000.org/one/1/21.html - พระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคะในทางผู้จัดเสนาสนะ
  ประสูติบนเชิงตะกอน / โกนผมเสร็จก็บรรลุอรหันต์ / ขอรับภารกิจของสงฆ์ /
  ถูกภิกษุณีกล่าวหาว่าข่มขืน / ได้รับยกย่องทางจัดเสนาสนะ

 22. http://www.84000.org/one/1/22.html - พระพากุลเถระ เอตทัคคะในทางผู้ไม่มีโรคาพยาธิ
  คลอดจากท้องคนเข้าไปอยู่ในท้องปลา / ลูกใครกันแน่ / เข้ามาบวชในพุทธศาสนา /
  ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ไม่มีโรคาพาธ

 23. http://www.84000.org/one/1/23.html - พระวักกลิเถระ เอตทัคคะในทางศรัทธาวิมุตติ
  บวชเพราะอยากชมพระรูปโฉม / ถูกขับไล่ไปโดดเขาตาย

 24. http://www.84000.org/one/1/24.html - พระมหากัปปินเถระ เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุ
  ทรงทราบข่าวพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลก / เสด็จออกบวชพร้อมอำมาตย์ / พระพุทธองค์ทรง
  รับเสด็จ / พระเทวีและภรรยาอำมาตย์ออกบวช / พระมหากัปปินะเปล่งอุทานว่า “สุขหนอ ๆ”

 25. http://www.84000.org/one/1/25.html - พระอุปเสนเถระ เอตทัคคะในทางผู้นำซึ่งความเลื่อมใส
  แค่ ๑ พรรษาตั้งตนเป็นอุปัชฌาย์ / เป็นต้นบัญญัติเรื่องตั้งอุปัชฌาย์ / ความปรารถนาบรรลุผล

 26. http://www.84000.org/one/1/26.html - พระเรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า
  ๗ ขวบได้แต่งงาน / หนีเมียบวช / พระพุทธองค์เสด็จเยี่ยม / พระหลวงตานินทาพระเถระ

 27. http://www.84000.org/one/1/27.html - พระสุภูมิเถระ เอตทัคคะในทางอรณวิหารและทักขิเณยยบุคคล
  ออกบวชคราวฉลองพระเชตวัน / พักกลางแจ้งฝนจึงแห้งแล้ง

 28. http://www.84000.org/one/1/28.html - พระพาหิยเถระ เอตทัคคะในทางขิปปาภิญญา
  เรือแตกแต่รอดตาย / อรหันต์เปลือย / เดินทางทั้งวันทั้งคืน / ตรัสรู้เร็วพลัน

 29. http://www.84000.org/one/1/29.html - พระวังคีสเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีปฏิภาณ
  รับจ้างดีดกะโหลก / บวชเพื่อเรียนมนต์

 30. http://www.84000.org/one/1/30.html - พระโสณโกฬิวิสเถระ เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร
  มีขนสีเขียวขึ้นที่ฝ่าเท้า / ทรงแนะนำให้ทำความเพียรเหมือนพิณ ๓ สาย / มูลเหตุทรงอนุญาตให้ภิกษุสวมรองเท้าได้

 31. http://www.84000.org/one/1/31.html - พระโสภิตเถระ เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ
  ได้รับยกย่องในทางระลึกบุพเพนิวาสานุสติ

 32. http://www.84000.org/one/1/32.html - พระนัทกเถระ เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาสภิกษุณี
  หลีกเลี่ยงแสดงธรรมแก่ภิกษุณี

 33. http://www.84000.org/one/1/33.html - พรกังขาเรวตเถระ เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาณ
  แอบนั่งฟังธรรมท้ายสุด / เหตุที่ได้นามว่ากังขาเรวตะ

 34. http://www.84000.org/one/1/34.html - พระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะในทางผู้เจริญวิปัสสนา
  ธิดาเศรษฐีหนีตามชายหนุ่ม / มาอยู่กับตายายจึงได้บวช / ได้รับยกย่องในทางผู้เจริญวิปัสสนา

 35. http://www.84000.org/one/1/35.html - พระจูฬปันถกเถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทธิ
  เพราะปัญญาทึบพี่ชายไล่สึก / ประกาศความเป็นอรหันต์ / บุพกรรมของพระจูฬปันถก

 36. http://www.84000.org/one/1/36.html - พระกุณฑธานเถระ เอตทัคคะในทางผู้จับสลากเป็นที่หนึ่ง
  มีหญิงสาวตามทุกย่างก้าว / กรรมเก่าของท่าน / พระเจ้าปเสนทิโกศลพิสูจน์ความจริง /
  สุขภาพกายดีจิตก็ดีด้วย

 37. http://www.84000.org/one/1/37.html - พระรัฐบาลเถระ เอตทัคคะในทางผู้บวชด้วยศรัทธา
  บวชด้วยศรัทธาแรงกล้า / บิดามารดาอ้อนวอนให้สึก / แสดงธรรมมุทเทศแด่พระเจ้าโกรัพยะ

 38. http://www.84000.org/one/1/38.html - พระกุมารกัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตร
  ภิกษุณีตั้งท้อง / พระอุบาลีตัดสินคดีภิกษุณีท้อง / พระเจ้าปเสนทิโกศลขอลูกภิกษุณีไปเลี้ยง /
  พระเถระต่อว่ามารดา / ได้รับยกย่องว่าแสดงธรรมอย่างวิจิตร

 39. http://www.84000.org/one/1/39.html - พระมหาโกฏฐิตเถระ เอตทัคคะในทางผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา๔
  ทิ้งพราหมณ์ถือพุทธ / เป็นผู้แตกฉานเพราะชอบถามปัญหา

 40. http://www.84000.org/one/1/40.html - พระสาคตเถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติ
  แสดงฤทธิ์ช่วยชาวบ้าน / พระเถระเมาเหล้า (ต้นบัญญัติห้ามดื่มสุรา)

 41. http://www.84000.org/one/1/41.html - พระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นที่รักใคร่ของเทพยดา
  เบื่อโลกจึงออกบวช / มีปกติเรียกคนอื่นว่า “คนถ่อย” / ถูกเพื่อนภิกษุฟ้องพระพุทธเจ้า /
  ได้รับยกย่องว่าเป็นที่รักของเทวดา
        ลิงค์จาก  http://www.84000.org - www.84000.orgพิมพ์หน้านี้ | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version Dhamma - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info