พิมพ์หน้านี้ | Close Window

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

Printed From: วัดเกาะ.คอม
หมวดหมู่: ศาสนบุคคล
ชื่อ บอร์ด: ประวัติพระเถราจารย์
คำอธิบาย บอร์ด: อัตตชีวประวัติ หลวงปู่ครูบาอาจารย์
URL: http://www.watkoh.com/kratoo//forum_posts.asp?TID=935
Printed Date: 24 พ.ย. 2014 เวลา 02:33
Software Version: Web Wiz Forums Dhamma - http://www.webwizforums.com


หัวข้อ: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
โพสต์โดย: **wan**
หัวข้อ: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
วันที่โพสต์: 19 มี.ค. 2007 เวลา 13:40

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน             จ.นครปฐม


"ผู้มีจิตใจเป็นอิสระรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปทานเท่านั้น จึงจะรู้ว่าอะไร เป็นความเสื่อม อะไรเป็นความเจริญที่แท้จริง มิใช่เพียง ความเจริญที่อ้างสำหรับมาผูกรัดตัวเอง และผู้อื่นให้เป็น ทาสมากยิ่งขึ้น หรือ ถ่วงให้จมต่ำลงไปอีก จึงจะสามารถ ใช้ประโยชน์จากความเจริญที่สร้างขึ้นพร้อมกับสามารถ ทำตนเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้เป็นอย่างดี "


นามเดิม
ประยุทธ์ อารยางกูร กำเนิด 12 ม.ค. 2481
สถานที่เกิด
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
อุปสมบท
อุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2504 ในฐานะนาคหลวง


ด.ช.ประยุทธ์ อารยางกูร


ท่านจบการศึกษาทางโลกในระดับมัธยมศึกษา โดยได้รับทุนเรียนดีของกระทรวงศึกษาธิการ บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. 2494 สอบได้นักธรรมชั้น ตรี โท เอก และเปรียญธรรม 3 ถึง 9 ประโยค ขณะยังเป็นสามเณร จึงได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุเคราะห์ ให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในฐานะนาคหลวง ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งน้อยคนนัก ที่จะได้รับโอกาสเช่นนี้ เมื่อจบการศึกษาขั้นปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสอบได้วิชาชุดครู พ.ม. ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งท่านได้สร้างความเจริญ ให้แก่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งด้านบริหาร และวิชาการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นบทบาท และภาวะสังคมที่เพิ่มขึ้นของสงฆ์ รวมทั้งสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนไว้ในหลักสูตร ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส วัดพระพิเรนทร์ในปีพ.ศ.2515 ถึง พ.ศ.2519 จากนั้นจึงได้มาดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม

ท่านได้อุทิศตนให้กับการเผยแพร่พระศาสนา ทั้งด้านการบรรยาย ทางวิชาการ การแสดงพระธรรมเทศนา ตลอดจนงานด้านนิพนธ์ เอกสารวิชาการ และตำราต่าง ๆ จำนวนมาก ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ หนังสือ "พุทธธรรม" ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น "มรดกธรรมอันล้ำค่าแห่งยุค" ที่ควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่ง

ท่านเจ้าคุณฯ แสดงปาฐกถาในพิธีรับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ
(UNESCO Prize for Peace กรุงปารีส ฝรั่งเศส พ.ศ. 2537)

ท่านเจ้าคุณฯ รับการถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ
(UNESCO Prize for Peace กรุงปารีส ฝรั่งเศส พ.ศ. 2537)

นอกจากงานด้านนิพนธ์แล้ว ท่านยังได้รับการอาราธนาให้เป็นผู้แสดงปาฐกถาในการประชุม นานาชาติขององค์กรระดับโลกต่าง ๆ หลายครั้ง อีกทั้งยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น รางวัล "สังข์เงิน" สาขาเผยแพร่พระพุทธศาสนา ปีพ.ศ.2533 รางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพปีพ.ศ.2537 จากยูเนสโก นับเป็นพระสงฆ์ไทยองค์แรก ที่ได้รับเกียรติให้รับรางวัลนี้ ซึ่งนับเป็นการสร้างเกียรติประวัติ และชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอย่างมาก

ท่านดำรงชีวิตแบบ เรียบง่าย มีวัตรปฏิบัติที่อ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความสำคัญ และความสนใจแก่ผู้ที่เข้าพบโดยไม่เลือกชาติ ศาสนา ผิวพรรณ และเพศ เป็นพระสงฆ์ที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการพระพุทธศาสนา และสังคมของมวลมนุษย์อย่างหาที่เปรียบได้ยาก


ในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฏที่ พระพรหมคุณาภรณ์ สุนทรธรรมสาธก ตรีปิฎกปริยัติโกศล วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ท่านเจ้าคุณฯ ถ่ายรูปร่วมกับหลวงปู่อานันทไมตรี มหานายกเถร แถวยืน จากขวาไปซ้ายท่านเจ้าคุณฯ หลวงปู่ พระอานันทมูรติ (ศรีลังกา) พระอานันทมังคละ (ศรีลังกา) พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ แถวนั่งขวาไปซ้าย เณรอิสรา และเณรอภิวัฒน์

  ท่านพระอาจารย์ชยสาโร
        กราบนมัสการ
     ท่านเจ้าคุณอาจารย์ฯ


ท่านพระอาจารย์ชยสาโร
สนทนาธรรมกับท่าน
เจ้าคุณอาจารย์ฯ


คุณครูอ้อน โรงเรียนทอสี  
ถวายรายงานแผนการศึกษา
โรงเรียนวิถีพุทธแก่ท่าน   เจ้าคุณอาจารย์ฯ           

ประมวลภาพ :
ตอบกลับ:
โพสต์โดย: **wan**
วันที่โพสต์: 19 มี.ค. 2007 เวลา 13:54

 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม


พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) นามเดิม ประยุทธ์ นามสกุล อารยางกูร เกิดเมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ที่ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

บรรพชาเมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๔ ที่วัดบ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ และเริ่มเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดนั้น

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๕ ไปอยู่ที่วัดปราสาททอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เรียนพระปริยัติธรรมต่อ และได้เข้าฝึกวิปัสสนา เมื่อจบการฝึกที่จัดขึ้นแล้ว พระอาจารย์ผู้นำปฏิบัติได้ชวนไปอยู่ประจำในสำนักวิปัสสนา แต่โยมบิดาไม่ยินยอม

จากนั้น พ.ศ. ๒๔๙๖ มาอยู่ที่วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร เรียนพระปริยัติธรรมจนสอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคได้ขณะยังเป็นสามเณร จึงได้รับการอุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นนาคหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๔ แล้วสอบได้ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ ๒๕๐๕ และสอบได้วิชาชุดครู พ.ม. เมื่อ ๒๕๐๖

 
ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
จากสถาบันการศึกษา ๑๔ สถาบัน ดังนี้
 
 
๑) พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๕

๒)
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (สาขาปรัชญา)  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๙

๓)
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (สาขาหลักสูตรและการสอน)  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๒๙

๔)
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (ศึกษาศาสตร์-การสอน)  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๐

๕) อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๑

๖)
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (สาขาภาษาศาสตร์)  จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๑

๗)
การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (สาขาปรัชญาการศึกษา)  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๓๓

๘)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (สาขาศึกษาศาสตร์)  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๓๖

๙) ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๗

๑๐) ตรีปิฏกาจารย์กิตติมศักดิ์ 
จากนวนาลันทามหาวิหาร  รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย พ.ศ. ๒๕๓๘

๑๑)
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จริยศาสตร์ศึกษา)  จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๘

๑๒) วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑

๑๓) ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๔)
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (สาขาพระพุทธศาสนา)
จากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๕)
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (สาขาวิชาการบริหารองค์การ)
จากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. ๒๕๔๕
 
ศาสนกิจ
 
พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๗ สอนในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๗ สอนในชั้นปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต ของ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างนั้น บางปี บรรยายที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และในโครงการศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๗
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ และต่อมาเป็น  รองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙ เป็นเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์

พ.ศ. ๒๕๑๕ บรรยายวิชาพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย ที่ University Museum, University of Pennsylvania

พ.ศ. ๒๕๑๙ บรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนา ที่ Swarthmore College, Pennsylvania

พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับอาราธนาเป็น Visiting Scholar ที่ Center for the Study of World Religions และบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนา สำหรับ Divinity Faculty และ Arts Faculty, Harvard University

พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม จนปัจจุบัน
 
 
ต่อ   2


โพสต์โดย: **wan**
วันที่โพสต์: 19 มี.ค. 2007 เวลา 13:59
 
ประกาศเกียรติคุณและรางวัล
 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับการประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ในการฉลอง ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับรางวัลวรรณกรรมชั้นที่ ๑ ประเภทร้อยแก้ว สำหรับงานนิพนธ์พุทธธรรม จากมูลนิธิธนาคาร กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานโล่รางวัล "มหิดลวรานุสรณ์"

พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในวาระครบรอบ ๒๐ ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน" สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พ.ศ. ๒๕๓๗
ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การ ยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education)

พ.ศ.๒๕๓๘ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศเชิดชูเกียรติเป็น "ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม"

พ.ศ. ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ถวายรางวัล TTF Award สาขาสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา สำหรับผลงานทางวิชาการดีเด่น หนังสือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

พ.ศ. ๒๕๔๔ รางวัล "สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีล" จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เป็น ศาสตราจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ถวายตำแหน่ง เมธาจารย์ (Most Eminent Scholar) แด่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในฐานะนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาสายเถรวาท
 
สมณศักดิ์
 

พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ
ที่  พระศรีวิสุทธิโมลี

พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นราช  ที่ 
พระราชวรมุนี

พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ  ที่  พระเทพเวที

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม  ที่  พระธรรมปิฎก อดุลญาณนายก ปาพจนดิลกนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ในมหาวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็น
พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฏ
ที่  พระพรหมคุณาภรณ์ สุนทรธรรมสาธก ตรีปิฎกปริยัติโกศล
วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

 
 
ต่อ  3โพสต์โดย: **wan**
วันที่โพสต์: 19 มี.ค. 2007 เวลา 14:04
ผลงาน

งานหลักของพระพรหมคุณาภรณ์ด้านหนึ่ง ปรากฏออกมาในการบรรยาย ปาฐกถา ธรรมกถา และธรรมเทศนา ทั้งภายในประเทศ และในที่ประชุมนานาชาติ ซึ่งเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา พร้อมไปด้วยกันกับการขยายพรมแดนแห่งวิชาการ โดยมีผู้ขอนำไปพิมพ์เป็นหนังสือแจกจ่ายให้กว้างขวางออกไป

งานนิพนธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ ในลักษณะตำรา เอกสารทางวิชาการและหนังสืออธิบายธรรมทั่วๆ ไป มีจำนวนมากกว่า ๓๑๒ เรื่อง เช่น พุทธธรรม, พจนานุกรมพุทธศาสตร์: ฉบับประมวลธรรม, พจนานุกรมพุทธศาสน์: ฉบับประมวลศัพท์, ธรรมนูญชีวิต, การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก, การศึกษาที่สากลบนฐานแห่งภูมิปัญญาไทย, Thai Buddhism in the Buddhist World, ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย, Buddhist Economics, พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, นิติศาสตร์แนวพุทธ, A Buddhist Solution for the Twenty-first Century, สิทธิมนุษยชน: สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม, กรณีธรรมกาย: บทเรียนเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา, สร้างสรรค์สังคมไทย และธรรมะกับธุรกิจ เป็นต้น

นอกจากนั้น พระพรหมคุณาภรณ์ได้รับนิมนต์เป็นที่ปรึกษาของ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสร้างพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์สำเร็จสมบูรณ์เป็นฉบับแรกของโลก ทำให้การศึกษาค้นคว้าหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ

1 A Buddhist Solution for the Twenty-first Century
2 A Constitution for Living
3 Beyond Tolerance and Pleasure
4 Buddhism and Education
5 Buddhism, A Layman's Guide to Life
6 Buddhist Economics
7 Buddhist Economics, a Middle Way for the market place
8 Buddhist Education (Radical Conservatism Buddhism in the
   Contemporary World, Articles in Honour of
  
Bhikkhu Buddhadasa's 84th Birthday Anniversary, pp. 77-132)
Buddhist Solutions for the Twenty-first Century
10 Dependent Origination: The Buddhist Law of Conditionality
11 English Lessons for Young Buddhists Book I
12 English Lessons on Buddhism Book I
13 English Lessons on Buddhism Book II
14 Freedom: Individual and Social
15 Good Evil and Beyond
16 Great Buddhists
17 Helping Yourself To Help Others
18 Introduction to Buddhism Book I and II
19 Jataka Tales Book I, II
20 Looking to America To Solve Thailand's Problems
21 Mahachula English Course for Young Buddhists Book I, II, III
22 Mahachulalongkornrajavidyalaya Buddhist University
     under Royal Patronage, Catalogue B.E. 2510-11/1967-68 A.D.
23 Samadhi in Buddhism
24 Sammasati An Exposition of Right Mindfulness
25 Social Dimension of Buddhism in Contemporary Thailand
26 Students' Thai-Pali-English Dictionary of Buddhist Terms
27 Thai Buddhism in the Buddhist World
28 Toward Sustainable Science
๒๙ 200 ปี กรมพระปรมานุชิต กับสังคมไทย
๓๐ กฐินแรกที่สายใจธรรม
๓๑ กฐินสองที่สายใจธรรม
*** กฐินสู่ธรรม
๓๒ กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร?
๓๓ กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร? (ฉบับตัดสั้น)
๓๔ กรณีธรรมกาย
๓๕ กรณีธรรมกาย (ฉบับคัดตัวอย่าง)
๓๖ กรณีธรรมกาย (ฉบับปัญหาปลีกย่อย)
๓๗ กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย
๓๘ กรณีธรรมกาย เอกสารเพื่อพระธรรมวินัย
๓๙ กรณีสันติอโศก
๔๐ กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา
๔๑ กรรมตามนัยแห่งพุทธธรรม
๔๒ กรรมและนรกสวรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่
๔๓ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย
๔๔ กระแสธรรม กระแสไท
*** กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม
๔๕ การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข
๔๖ การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา
๔๗ การพัฒนาจริยธรรม
๔๘ การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม
๔๙ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
๕๐ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
๕๑ การแพทย์ไทย: ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์
๕๒ การแพทย์แนวพุทธ
*** การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์
๕๓ การศึกษา กับ เศรษฐกิจ: ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน
๕๔ การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา
๕๕ การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๕๖ การศึกษากับการวิจัยเพื่ออนาคตของประเทศไทย
๕๗ การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก
๕๘ การศึกษาฉบับง่าย - Education Made Easy
๕๙ การศึกษาทางเลือก: สู่วิวัฒน์หรือวิบัติในยุคโลกไร้พรมแดน
๖๐ การศึกษาที่สากลบนฐานแห่งภูมิปัญญาไทย
๖๑ การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต หรือการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต
๖๒ การศึกษาเพื่อสันติภาพ
๖๓ การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน
๖๔ การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย
๖๕ การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
๖๖ การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
๖๗ การสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ
๖๘ การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม
*** กายหายไข้ ใจหายทุกข์
๖๙ กาลเวลา
๗๐ ก้าวไปในบุญ
๗๑ ก้าวใหม่ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับการศึกษาเพื่อสันติสุขของโลก
๗๒ แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา (ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น)
๗๓ ขอคำตอบ ผอ.สูงสุด กรณีนายทหารทุจริตแห่งชมรม(เถื่อน)ชาวพุทธ 3 เหล่าทัพ
๗๔ ข้อคิดชีวิตทวนกระแส
*** คติธรรมคำคม
*** คติธรรมแห่งชีวิต
๗๕ คนไทย สู่ยุคไอที
๗๖ คนไทย หลงทางหรือไร
๗๗ คนไทยกับเทคโนโลยี
๗๘ คนไทยกับป่า
๗๙ คนไทยกับสัตว์ป่า
๘๐ ครองเรือน-ครองรัก จักเลิศแท้ด้วยครองธรรม
๘๑ ความคิด: แหล่งสำคัญของการศึกษา
๘๒ ความจริงแห่งชีวิต
๘๓ ความจริงแห่งชีวิต บททดสอบใจและเตือนให้นึกถึงความจริง
๘๔ ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต
๘๕ ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา
๘๖ ความมั่นคงทางจิตใจ
๘๗ ความมุ่งหมายของวิชาพื้นฐานทั่วไป
๘๘ ความรัก จากวาเลนไทน์ สู่ความเป็นไทย
๘๙ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ
๙๐ ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม
*** ความสุขตามหลักพุทธธรรม
๙๑ ความสุขที่สมบูรณ์
๙๒ ค่านิยมแบบพุทธ
๙๓ คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวเองก่อนปฏิบัติธรรม)
๙๔ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่
๙๕ คุณบิดา มารดา สุดพรรณามหาศาล
*** คู่มือชีวิต
๙๖ คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ
๙๗ เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ (เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๑)
๙๘ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
๙๙ งานเพื่อความสุขและแก่นสารของชีวิต
๑๐๐ แง่คิด ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
๑๐๑ จริยธรรมนักการเมือง
๑๐๒ จริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
๑๐๓ จะสุขแท้ต้องเป็นไท: ต้องสุขเองได้ จึงจะช่วยโลกให้เป็นสุข
๑๐๔ จะอยู่อย่างเป็นเหยื่อ หรือขึ้นเหนือไปนำเขา
๑๐๕ จัดระเบียบสังคม ตามคตินิยมแห่งสังฆะ
๑๐๖ จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา
๑๐๗ จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม
๑๐๘ จาริกบุญ-จารึกธรรม
๑๐๙ จารึกอโศก
๑๑๐ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ
๑๑๑ เจอวิกฤต จะเลือกวิวัฒน์ หรือจะเอาวิบัติ
๑๑๒ ชวนคิด - พินิจธรรม
๑๑๓ ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี
๑๑๔ ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม
๑๑๕ ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น
*** ชีวิต การงาน หลักธรรม
*** ชีวิต งาน และสังคมที่สมบูรณ์
๑๑๖ ชีวิตกับการทำงาน
๑๑๗ ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร? ความสุข
*** ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า
*** ชีวิตที่ดีงาม หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม
*** ชีวิตที่เป็นอยู่ดี
๑๑๘ ชีวิตที่สมบูรณ์
*** ชีวิตที่สุขและสร้างสรรค์
๑๑๙ ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
๑๒๐ ชีวิตหนึ่งเท่านี้ สร้างความดีได้อนันต์
*** เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม
๑๒๑ ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
๑๒๒ ดึงออกจากไทย ส่งไม่ถึงอเมริกา
๑๒๓ ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
๑๒๔ ดูหนังสือของพระมโน สะท้อนสภาพโซของการศึกษาไทย
๑๒๕ ต้องฟื้นฟูวัด ให้ชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะก้าวหน้าได้มั่นคง
๑๒๖ ตั้งกระทรวงพุทธศาสนา เหตุผลที่แท้อยู่ที่ไหน
๑๒๗ ตามทางพุทธกิจ
๑๒๘ ตื่นกันเสียที จากความเท็จของหนังสือ "เหตุเกิด พ.ศ.๑"
๑๒๙ ตื่นเถิดชาวไทย
*** เตรียมตัวรับพร
๑๓๐ ไตรภูมิพระร่วง: อิทธิพลต่อสังคมไทย
๑๓๑ ไตรลักษณ์
๑๓๒ ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นความหวัง
๑๓๓ ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์
๑๓๔ ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่
*** ทรัพย์-อำนาจ ทวนกระแส
๑๓๕ ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดพุทธศาสตร์)
๑๓๖ ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
๑๓๗ ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดศึกษาศาสตร์)
๑๓๘ ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์)
๑๓๙ ทางสายกลาง: ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา
๑๔๐ ทางสายกลางของการศึกษาไทย
๑๔๑ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย
๑๔๒ ทางออกของสังคมไทย
๑๔๓ ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย (ชื่อเดิม เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์)
๑๔๔ ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา:
        ข้อพิจารณาเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาและจริยศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของชาติ
๑๔๕ ทำอย่างไรจะหายโกรธ
*** ทำอย่างไรจะหายโกรธ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
๑๔๖ ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข
๑๔๗ ทำอย่างไรจึงจะให้เชื่อเรื่องกรรม
๑๔๘ ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์
*** ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
*** เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า
๑๔๙ เทคโนโลยีกับศาสนา
๑๕๐ เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่กับจริยธรรมในแง่พุทธศาสนา
*** เทศน์งานสมเด็จย่า และคำปราศรัยเรื่องสันติภาพ
๑๕๑ ธรรมกับการพัฒนาชีวิต
๑๕๒ ธรรมกับการศึกษาของไทย
๑๕๓ ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน
๑๕๔ ธรรมนูญชีวิต (A Constitution for Living)
๑๕๕ ธรรมนูญชีวิต: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม
๑๕๖ ธรรมเพื่อชีวิตและการพัฒนาวัฒนธรรม
๑๕๗ ธรรมะกับการทำงาน
*** ธรรมะกับธุรกิจ
๑๕๘ ธรรมะฉบับเรียนลัด
๑๕๙ ธรรมะชนะเอดส์
๑๖๐ ธรรมะสำหรับชีวิตสมรส
๑๖๑ ธรรมะสำหรับนักศึกษาแพทย์
๑๖๒ ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ
๑๖๓ ธรรมะสำหรับเยาวชน
๑๖๔ ธุรกิจฝ่าวิกฤต
๑๖๕ นโยบายและแผนการจัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๓๑
๑๖๖ นรก-สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ (ชื่อเดิมนรก-สวรรค์ในพระไตรปิฎก)
๑๖๗ นิติศาสตร์แนวพุทธ
๑๖๘ นิพพาน - อนัตตา
๑๖๙ บทบาทนักศึกษาในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
๑๗๐ บทบาทพระบรมครู
๑๗๑ บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง?
๑๗๒ บารมี ยิ่งยวดหรือยิ่งใหญ่
๑๗๓ บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย
๑๗๔ ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง
๑๗๕ ปฏิรูปการศึกษาพระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน
๑๗๖ ประทีปส่องสยาม
๑๗๗ ประเพณี - พิธีพจน์
๑๗๘ ประโยชน์ของพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ (ฉบับย่อ)
๑๗๙ ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้
๑๘๐ ปรัชญาการศึกษาไทย
๑๘๑ ปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย คือ ทำอย่างไรจะให้ประชาชนต้องการประชาธิปไตย
๑๘๒ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย
๑๘๓ ปัญหาวัดพระธรรมกาย
*** เป็นสุขทุกเวลา
๑๘๔ ฝรั่งเจริญเพราะดิ้นรนให้พ้นจากการบีบคั้นของศาสนาคริสต์
๑๘๕ ฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา วัดญาณเวศกวัน
๑๘๖ พจนานุกรมพุทธศาสตร์: ฉบับประมวลธรรม
๑๘๗ พจนานุกรมพุทธศาสน์: ฉบับประมวลศัพท์
๑๘๘ พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป
*** พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี
๑๘๙ พระกับป่า มีปัญหาอะไร
๑๙๐ พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ (The Pali Canon: What a Buddhist Must Know)
๑๙๑ พระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับคอมพิวเตอร์
๑๙๒ พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่
*** พระธรรมปิฎกกับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ
๑๙๓ พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต
๑๙๔ พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น
๑๙๕ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม
๑๙๖ พระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน
๑๙๗ พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทยฯ
๑๙๘ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน
๑๙๙ พัฒนาตน
๒๐๐ พัฒนาปัญญา (เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒)
๒๐๑ พัฒนาวัฒนธรรมไทยในตัวคนไทย
๒๐๒ พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ
๒๐๓ พุทธธรรม (ฉบับเดิม)
๒๐๔ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
๒๐๕ พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต
๒๐๖ พุทธธรรมกับชีวิตในสังคมเทคโนโลยี
๒๐๗ พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์
๒๐๘ พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย
๒๐๙ พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑
๒๑๐ พุทธวิธีในการสอน (เดิมชื่อ เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า)
๒๑๑ พุทธศาสน์กับการแนะแนว
๒๑๒ พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ หรือ จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?
*** พุทธศาสนากับชีวิตและสังคม
*** พุทธศาสนากับสังคมไทย
*** พุทธศาสนาจะวิกฤต ต้องคิดให้ไกล รู้ให้ทัน

๒๑๓ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์
๒๑๔ พุทธศาสนาในอาเซีย
๒๑๕ พุทธสถาน ต่อจาก ๕๐ ปี เมื่อมีอนุสาวรีย์พระสิริมังคลาจารย์
๒๑๖ เพื่อความเข้าใจปัญหาพระโพธิรักษ์
๒๑๗ เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (ฉบับย่อ-เพิ่มเติม)
๒๑๘ เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (รวมทั้งบทความพิเศษและบทพิสูจน์)
*** เพื่อชีวิตที่ดี
๒๑๙ เพื่อชุมชนแห่งการศึกษา และบรรยากาศแห่งวิชาการ
๒๒๐ เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย
๒๒๑ โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ (เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๓)
๒๒๒ ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
๒๒๓ ภารกิจของชาวพุทธรุ่นใหม่ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
๒๒๔ ภาวะผู้นำ
๒๒๕ ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
๒๒๖ ภูมิธรรมชาวพุทธ
๒๒๗ มรณกถา
๒๒๘ มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา
๒๒๙ มองวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก
๒๓๐ มองสันติภาพโลก: ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์
๒๓๑ มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕
๒๓๒ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย
๒๓๓ มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ
๒๓๔ มารู้จักพระไตรปิฎก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้
๒๓๕ มุมมองสองปราชญ์ : สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม
๒๓๖ เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต
๒๓๗ ยิ่งก้าวถึงสุข ยิ่งใกล้ถึงธรรม
๒๓๘ ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้
๒๓๙ ระลึกถึงความตายและวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องกับความตาย
๒๔๐ รักษาใจในยามป่วยไข้
๒๔๑ รักษาใจยามรักษาคนไข้
๒๔๒ รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง
๒๔๓ รากฐานพุทธจริยศาสตร์ทางสังคมเพื่อสังคมไทยร่วมสมัย
๒๔๔ ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร
๒๔๕ รุ่งอรุณของการศึกษา
๒๔๖ รุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒๔๗ รู้จักพระไตรปิฎกเพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้
๒๔๘ รู้จักอเมริกา หันมาดูศักยภาพของไทย
*** รู้ไว้เสริมปัญญา และพัฒนาคน
*** รู้หลักก่อน แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล
*** รู้ให้ถึง ทำให้ถูก

๒๔๙ เราจะกู้แผ่นดินกันอย่างไร?
๒๕๐ เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ
๒๕๑ เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก
๒๕๒ เรื่องเหนือสามัญวิสัย: อิทธิปาฏิหาริย์-เทวดา
๒๕๓ แรงจูงใจในการเขียนกรณีสันติอโศก
๒๕๔ โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทย อนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจ และก้าวไปในปัญญา
๒๕๕ ลักษณะสังคมพุทธ
๒๕๖ ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา
๒๕๗ ลุอิสรภาพด้วยอนิจจัง
๒๕๘ วัฒนธรรมกับการพัฒนา
๒๕๙ วัฒนธรรมไทย สู่ยุคเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้
๒๖๐ วาทะเพื่อการพัฒนาตน
๒๖๑ วาทะเพื่อประโยชน์สุขของพหุชน
๒๖๒ วาสนาสร้างเองได้
๒๖๓ วิถีสู่สันติภาพ
๒๖๔ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม
๒๖๕ วินัย: เรื่องที่ใหญ่กว่าที่คิด
*** วินัยชาวพุทธ (ไทย)
๒๖๖ วินัยชาวพุทธ (ไทย-อังกฤษ)
๒๖๗ เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า
๒๖๘ ศาสนาและเยาวชน
๒๖๙ ศิลปศาสตร์แนวพุทธ
๒๗๐ ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน
*** เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
๒๗๑ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
๒๗๒ สถานการณ์พระพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร์
๒๗๓ สถานการณ์พุทธศาสนา พลิกหายนะเป็นพัฒนา
๒๗๔ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย
๒๗๕ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน
๒๗๖ สถาปนาธรรมให้เกิดมีและยืนยงในสังคม
๒๗๗ สนทนาธรรมกับนักคิดชาวพุทธที่สวนโมกข์
*** สมาธิ ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้ และสมาธิแบบพุทธ
๒๗๘ สมาธิ: ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้
๒๗๙ สมาธิแบบพุทธ
๒๘๐ สลายความขัดแย้ง
*** สลายความขัดแย้ง นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
๒๘๑ สอนนาค - สอนฑิต: ชีวิตพระ - ชีวิตชาวพุทธ
๒๘๒ สังคมจะเฟื่องฟู ต้องเชิดชูบัณฑิต
๒๘๓ สัจจธรรมกับจริยธรรม
๒๘๔ สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข
๒๘๕ สัมมาทิฏฐิ
๒๘๖ สัมมาสติในพุทธธรรม
๒๘๗ สัมมาอาชีวะ
๒๘๘ สามไตร
๒๘๙ สาระสำคัญของพุทธธรรม: อริยสัจจ์ ๔
๒๙๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์
๒๙๑ สิทธิมนุษยชน สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม
        (Human Rights: Social Harmony or Social Disintegration)
๒๙๒ สืบสานวัฒนธรรมไทย บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้
๒๙๓ สุขนี้มิไกล
๒๙๔ สู่การศึกษาแนวพุทธ
๒๙๕ แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม
*** แสงทองส่องฟ้า ทั่วหล้าสดใส แสงธรรมส่องจิต ชีวิตอำไพ
๒๙๖ หน้าที่กับธรรมสู่หน้าที่เพื่อธรรม
*** หลวงพ่อเพื่อวัดเพื่อบ้าน
๒๙๗ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่
๒๙๘ หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา
๒๙๙ หลักทั่วไปของพุทธศาสตร์
*** หลักแม่บท ของ การพัฒนาตน
๓๐๐ หลักสูตรและประมวลการสอนวิชาธรรม
๓๐๑ เหตุและผลของการอวดอุตริมนุษยธรรม
๓๐๒ องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
๓๐๓ อมฤตพจนา
๓๐๔ อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข
๓๐๕ อัตตา-อนัตตา ในพระพุทธศาสนา
๓๐๖ อายุยืนอย่างมีคุณค่า
๓๐๗ อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม
๓๐๘ อารยธรรมไทย: ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา
๓๐๙ อินเดียแดนเทวดา และการปฏิบัติธรรม
๓๑๐ อุดมคติของคนหนุ่มสาว
๓๑๑ อุดมธรรมนำจิตสำนึกของสังคมไทย
๓๑๒ ไอที ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา

หมายเหตุ: *** หมายถึงหนังสือที่พิมพ์รวมเล่มแล้วตั้งชื่อใหม่ จึงไม่นับเข้าในลำดับด้วย

 

ต่อ   4
โพสต์โดย: **wan**
วันที่โพสต์: 19 มี.ค. 2007 เวลา 14:05
ธมฺมปิฎกตฺเถรสมฺภาวนคาถา


ปฐฺยาอริยา

 
เถโร หิ "ธมฺมปิฎโก"
สุวณฺณรฎฺฐนิวาสี
วิชฺชาลยาภิปารคุ
ไทย-รฏฺเฐ อภิชาโต
เทวปุรา อภิยาจิต-
อุปฺปนฺนํ อพฺพุทํว
ยทา หิ ยํ อุทฺธมฺมํ
ตทาปิ ตํ อุปฺปนฺนํ
สมฺมาสมฺพุทฺธธมฺม-
ธมฺมวิหารี โลเก
อพฺภุคฺคตกิตฺติสโร
สฺยาปเทปยตีนํ

อิจฺเจว ราชสุทินฺนาโมหุ
สฺยามปเทสวรเมธิภิกฺขุ
นานาสิปฺเป วิสารโท พฺยตฺโต
ปุตฺโต ชินสาสนุปถมฺโภ
วรเทวสุตปฏิภาคสุวิสฺสุโต
วูปสเมตุง อิธาคโตหุ
อุพฺพินยํ เจว ทีปยนฺติ ยตี
วูปสเมติ ชินสาสเนน
ปคฺคหภูโต หิตตฺถคเวสโก
วิหาสิ ธมฺมํ ปวตฺตยิตฺถ
โลเก สมฺภาวิโต ครุปูชิโต
ปทีปสทิยสติปากโฏหุ.

นายรังษี สุทนต์ ป.ธ. ๙
โครงการชำระพระไตรปิฎก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประพันธ์ถวายด้วยความเลื่อมใสยิ่ง มกราคม ๒๕๔๒พิมพ์หน้านี้ | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version Dhamma - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info